Aktualizované dne: 24.06.2024

Nákupní košík

Košík neobsahuje žádné položky

Vše o nákupu a GDPR:

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů:

1/ Seznam zboží na těchto www stránkách a na stránkách http://www.vysilacky-navigace.cz/ je katalogem běžně dodávaného základního sortimentu zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek. Dostupnost zboží bude individuelně potvrzena na základě poptávky.

2/ Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Automatická odpověď pouze ztvrzuje objednavateli, úspěšné odeslání objednávky.

3/ U zboží, které má být zákazníkovi zasláno, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné individuální potvrzení objednávky dodavatelem. Upozorňuji na možné navýšení ceny dopravného u "nestandartních" zásilek oproti cenám uvedeným v objednávkovém listě.  Při volbě dopravy poštou se u balíku delším jak 1m navyšuje poštovné o 200 Kč. Při volbě dopravyPPL se také navyšuje cena za dopravu o 200Kč, ale až u zásilek delších jak 1,2m.

Dodavatel elektronicky zašle potvrzení, nebo telefonicky či SMS potvrdí rozsah a celkovou cenu objednávky. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

4/ Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení, nebo odeslání objednávky dodavatelem.

5/ Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší době. Obvykle je expedováno pokud je na skladě do 24 hod.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

6/ Dopravu zajišťuje Česká Pošta. Doporučuji volit DR - balík do ruky. Obvykle doručeno do druhého dne od podání na poště.

7/ Zákazník je povinen si při přebírání balíku jej prohlédnout, zda není mechanicky poškozen. V případě značného poškození balíku jej nepřebírat, případně za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

8/ V případě, že zákazník úmyslně nepřevezme zboží ( např.: ztratí o zboží zájem apod.) a nebude kontaktovat dodavatele aby zbytečně nedošlo k expedici zboží, bude účtována celková náhrada za vyexpedovanou a nepřevzatou zásilku.

9/ V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

10/ Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruční doba  24 měsíců od zakoupení se vztahuje na vady, které vzniknou prokazatelně vadou materiálu nebo výrobku.

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Pro uznání záruky je u náhradních dílů vyžadována montáž odbornou firmou.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené - běžné opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání.  Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení … ) 
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod. (vadné koncové stupně u vysílaček vlivem nepřízpusobených antén, přelámané mikrofonní kabely a pod.)
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození 
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

11/ Reklamace. V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. O této skutečnosti je třeba co nejdříve informovat dodavatele a dohodnout způsob řešení.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
 

12/ Odstoupení od smlouvy má právo zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. (rozhodující je datum odeslání). Nelze tak učinit u zboží upraveného na přání zákazníka.

13/ Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, a využívá práva na vrácení zboží, zašle po dohodě zboží zpět na své náklady do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).  Doporučujeme nepoškozený původní obal.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu za zboží, nebo její část, plus nejnižší částku za dopravu (od dodavatele k zákazníkovi) a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu, není-li dohodnuto jinak.
Pokud zboží vracíte poštou nikoliv osobně je nutné zásilku zaslat bez dobírky. Pokud zboží zašlete na dobírku, nebude přijato.

13/ Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

S návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz.
Česká obchodní inspekce má sídlo: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869

Žádné ustanovení podmínek mimosoudního řešení nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K řešení výše popsaných sporů je možné též využít platformu na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

14/ Ochrana osobních dat:Vážení klienti.

Abych mohl plnit závazky k Vám - klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

1. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je:

Jaroslav Kvíz

IČO: 47533161

Sídlo provozovny : Písty 25

e-mail: jaroslav.kviz@seznam.cz

2. Jelikož nepožadujeme na našich www stránkách registraci, zpracováváme vaše osobní údaje pouze z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení případných reklamací.

3. Eviduji vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží, množství, jeho cenu a to pouze v účetním programu.

4. Právním důvodem této evidence - zpracování je plnění smlouvy a objednávek.

5. Uvedené osobní údaje za tímto účelem eviduji po dobu trvání evidence v účetním programu, případně délky záruční doby.

6. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

7. K těmto údajům má přístup pouze Správce.

8. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.

9. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

10. Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

11. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

12. Ochrana osobních údajů a nakládání snimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů. 
Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření 
kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Rovněž tyto údaje vyžadují přepravci pro informování zákazníka o stavu přepravy.

13. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.


15/ Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplnit - upřesnit.

 

Jaroslav Kvíz - prodej, servis, montáže

Písty č.25
289 13 Zvěřínek

Tel.: (+420) 325 513 109
Mobil: (+420) 603 415 208
Mobil: (+420) 603 483 090
E-mail: info@autoradia-vysilacky.cz 
E-mail: jaroslav.kviz@seznam.cz, kviz@email.cz

IČ: 47533161

DIČ: CZ7411110993